Северна Македонија

КОНТАКТ

КОНТАКТИРАЈТЕ ги вработените во Стопанската комора на Македонија

Раководен тим

м-р Антони Пешев, Извршен директор на Стопанската комора на Северна Македонија
Телефон: +389 (02) 3244001,
peshev@mchamber.mk

Билјана Пеева-Ѓуриќ, Оперативен директор за претставување на членките и вмрежување
Телефон: +389 (02) 3244034,
Мобилен: 072 236 710
biljana@mchamber.mk

д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска, советник во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија за економски развој и инфраструктура
- претседател на Асоцијацијата за поддршка на медијацијата при Стопанската комора

Телефон: +389 (02) 3244030
Мобилен: 070 234 273
Е-адреса: jelisaveta@mchamber.mk  

м-р Анета Трајковска, советник за органите и телата со кои раководи претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија
- извршување, организирање, координирање и контрола на работите поврзани со Клубот 100,
- Колегиумот на потпретседатели

тел: +389 (02) 3244041, 
Мобилен: 070 295 432
Е-адреса: aneta.trajkovska@mchamber.mk 

д-р Елена Милевска Штрбевска, советник во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија за развој на коморскиот систем, кадровската политика на ниво на СКСМ, Арбитражата, Суд на честа и Правниот совет
тел: +389 (02) 3244023, 
Мобилен: 071 831 024
Е-адреса: elena@mchamber.mk

м-р Зоран Јовановски, советник во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија за макроекономски прашања и јавни финансии
- извршување на работите поврзани со работите на Коморски сенат на Стопанската комора на Северна Македонија
- извршување на работите со работата на Советот за напредни технологии и унапредување на квалитетот во производството и услугите при Стопанската комора на Северна Македонија

тел: +389 (02) 3244044,
Мобилен: 076 482 378
Е-адреса: zoran.jovanovski@mchamber.mk 


Јадранка Аризанковска, Шеф на кабинет на претседателот на Комората и советник за ЕУ интеграции и бизнис релации со НАТО
Извршување, организирање, координирање и контрола на работите во врска со меѓународни проекти

Телефон: +389 (02) 3244038, м. 072 236 711
Е-адреса: jadranka@mchamber.mk


Сузана Илиеска-Антовска, шеф на протокол (експерт) во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија
Телефон: +389 (02) 3244049, 076 200 353
Е-адреса: Suzana.Ilieska@mchamber.mk


Ружица Фотиновска, менаџер за маркетинг и социјални медиуми во Кабинетот на претседателот на Стопанската комора на Северна Македонија
Телефон: +389 070 321 188
Е-адреса: Ruzica.Fotinovska@mchamber.mk

Претставување на членките и вмрежување

Даниела Михајловска Василевска,  Проектен менаџер во Стручната служба 
Телефон: +389 (02) 3244021
Мобилен: 072 220 037
Е-адреса: daniela@mchamber.mk
           • Здружение на угостителството и туризмот
           • Здружение на комуналните дејности
           • Здружение за информатичко-комуникациските технологии
           • Асоцијација на секундарни суровини и рециклатори
            Асоцијација за управување со посебните текови на отпадот
           • Асоцијација ТИМ 40
           • Асоцијација за рекреација и велнес
           • Групација на провајдери на дигитални решенија

M-р Наташа Јаневска, Проектен менаџер во Стручната служба на Комората
тел: +389 (02) 3244045,
Мобилен: 072 204 860
Е-адреса: Natasa.Janevska@mchamber.mk

Васко Ристовски,  Проектен менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Телефон: +389 (02) 3244014
Е-адреса: vasko@mchamber.mk
            •  Здружение на земјоделството и прехранбената индустрија
            •  Здружение на производителите на тутун и производи од тутун

м-р Анета Димовска,  Менаџер за Извршување на работи од надворешно-трговското и царинското работење и даночната политика,
Координатор на Аналитички центар

Телефон: +389 (02) 3244017
Е-адреса: aneta.dimovska@mchamber.mk
            • Извршување на работи од надворешно-трговското и царинското работење и даночната политика 
            • Советот за унапредување на индустриското производство и извозот
            • Клубот на извозници
            • Совет на странски инвеститори (FIC)
            • Асоцијација на странски компании со технолошко напредно производство

Кристина Кузеска, Менаџер во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
тел: +389 (02) 3244019
Е-адреса: kristina@mchamber.mk
           • Македонска Енергетска Асоцијација - МЕА
           • Групација на обновливи извори на енергија
           •
Здружение на енергетиката

Сашка Велков,  Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Телефон: +389 (02) 3244054
Е-адреса: sashka@mchamber.mk 
           • Здружение на метална и електроиндустрија
           • Здружение на градежништвото индустријата на градежни материјали и неметалите
           • Македонската асоцијација на рударството - МАР

           • Македонска асоцијација на металите - МАМ
           • Групација за агрегати, бетони и асфалти 
           • Групација за безбедност и здравје при работа
           • Грпација за градежништво
           • Групација за лифтови
           • Групација за противпожарна заштита
           • Групација на градежни материјали
           • Групација на сува градба
           • Групација на производители на заштитни врати

Сашо Деспотоски,  Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Работи на формирање, вршење на активности за потребите на Аналитички центар на Стопанската комора на Северна Македонија

Телефон: +389 (02) 3244089
Е-адреса: saso@mchamber.mk 
           • Здружение на хемиската индустрија
           • Здружение на текстилната и кожарската индустрија

           • Групација за оружје, експлозивни и опасни материи, пиротехнички средства и програма за воена и цивилна намена
           • Асоцијација на генерички производители на лекови
           • Асоцијација за здравство

 

Валентина Цветковска, Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
- продажба на сертификат Excellent SME
- администрирање на покровителите

Телефон: +389 (02) 3244063
Е-адреса: valentina@mchamber.mk 
            • Здружение на дрвната и графичката индустрија и издавачката дејност
           • 
Здружение на трговијата

Мартин Стрезоски, Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
Главен правник за потребите на сите здруженија и другите организациони форми, групации и асоцијации

Телефон: +389 (02) 3244018
Е-адреса: martin@mchamber.mk 
            • Здружение на металургија

м-р Антонета Манова Ставреска, Проектен менаџер
Телефон: +389 (02) 3244060
Е-адреса: antoneta@mchamber.mk 
              •  Изготвување анализи и информации за економски движења по одделни дејности и стопанството во целина
              •  Здружение на финансиски организации  

м-р Сања Николова, соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Медиуми, протокол
Телефон: +389 (02) 3244091, 
Мобилен: 071 230 452
Е-адреса: sanja@mchamber.mk 

Калина Миљовска, експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување
              •  Асоцијација на креативни индустрии
Телефон: +389 (02) 3244002
Е-адреса:kalina@mchamber.mk

Даниел Матракоски, соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
       Коресподент по англиски јазик

Телефон: +389 (02) 3244043
Е-адреса: daniel@mchamber.mk 

 

ФИНАНСИИ

Анета Ивановска, менаџер за материјално-финансиско работење
тел: +389 (02) 3244046
Е-адреса: aneta.ivanovska@mchamber.mk

 

РЕГИОНАЛНИ КАНЦЕЛАРИИ

м-р Никола Димковски,
Регионална канцеларија Битола
Телефон: ++ 389 47 225088
Е-адреса: regiobt@mchamber.mk

Дијана Лазороска Јованоска, Асистент во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Регионална канцеларија Кичево

Телефон: ++ 389 45 257067
Е-адреса: dijana@mchamber.mk

Моника Јованова, Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Регионална канцеларија Штип

Телефон: ++ 389 32 300 282
Мобилен: ++ 389 70 392 997
Е-адреса: monika@mchamber.mk

Тања Мицева, Асистент во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Регионална канцеларија Кавадарци

Телефон: ++ 389 43 415 044
Е-адреса: tanja@mchamber.mk

Горан Попоски, Асистент во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Регионална канцеларија Прилеп

Телефон: ++ 389 48 415 536, 
Мобилен: 070 607 962
Е-адреса: goran@mchamber.mk

 

Бизнис Канцеларија, издавање сертификати, потврди, уверенија, потврди за ексклузивитет  и други документи

Елида Силјаноска, Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
тел: +389 (02) 3244072
Е-адреса: elida@mchamber.mk

Миле Стојчевски,  Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Телефон: +389 (02) 3244086,
Мобилен: 070 275 801
Е-адреса: mile@mchamber.mk

м-р Игор Тасевски, Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
Телефон: +389 (02) 3244066
Мобилен.071 260 637
Е-адреса: igor@mchamber.mk 

 

Центар за едукација

М-р Анита Рафајловска, Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
тел: +389 (02) 3244057
Е-адреса: anita.mitrevska@mchamber.mk

М-р Елизабета Андриевска-Ефтимова, Соработник во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
тел: +389 (02) 3244074
Е-адреса: beti@mchamber.mk

 

Човечки ресурси
Ана Стерјовска, Експерт во организационата целина за претставување на членките и вмрежување во Стручната служба
           -  административно-логистички работи за потребите на Кабинетот на претседателот на СКСМ
           - работните односи и кадровската евиденција за потребите на Комората;
           - офицер за заштита на личните податоци

тел: +389 (02) 3244037
Е-адреса: ana@mchamber.mk

 

Развој, иновации и знаења

м-р Михајло Донев, Проектен менаџер во Стручната служба на Стопанската комора на Северна Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244067
Е-адреса: mihajlo@mchamber.mk

 

Емилија Тодоровска, Менаџер во организационата целина за развој, иновации и знаење
- Извршување работи за потребите на Советот на странските инвеститори при Комората
- Работи за следење на системот за квалитет

тел: +389 (02) 3244047
Е-адреса: emilija@mchamber.mk

м-р Ирена Мојсовска, Експерт во Организациона целина за развој, иновации и знаење
- извршување работи во врска со меѓународни проекти
- меѓународна соработка

Телефон: +389 (02) 3244009
Е-адреса: irena@mchamber.mk

м-р Ивана Анчев, Соработник во Организациона целина за развој, иновации и знаење
- Здружение на деловно-интелектуални услуги
- извршување работи во врска со меѓународни проекти
- меѓународна соработка

Телефон: ++ 389 2 3244051
Е-адреса: ivana@mchamber.mk

Влатко Стојановски, Соработник во организационата единица за развој, иновации и знаења во Стручната служба
 - Совет на странските инвеститори
 - Совет за унапредување на индустриското производство и извозот

тел: +389 (02) 3244004,
Мобилен: 070 389 636
Е-адреса: vlatko@mchamber.mk

Андријана Спиревска, Асистент во организационата единица за развој, иновации и знаења во Стручната служба
 - Постојан избран суд Арбитража при Стопанската комора на Северна Македонија

тел: +389 (02) 3244024,
Е-адреса: andrijana@mchamber.mk

Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер:

Стево Серафимов -  тел.: + 389 2 3 244 032 и 072 236 484;
Електронска пошта: stevo@mchamber.mk

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат  одреден вид и степен на попреченост:

Стево Серафимов -  тел.: + 389 2 3 244 032 и 072 236 484;
Електронска пошта: stevo@mchamber.mk

 

Листа на информации на Стопанската комора на Северна Македонија

Адреса: ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 13, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Тел: + 389 2 3 244 000;  + 389 2 3 244 088;
Факс: + 389 2 3 244 055
Интернет страница: www.mchamber.mk
Електронска пошта: ic@mchamber.mk

Надлежност:

• застапување на заедничките интереси на членовите на Комората, подобрување на ефикасноста на работата и работењето на членовите и нивната организираност;
• искажување на интересите на членовите на Комората пред надлежните државни органи и институции, посебно во подготвувањето на стопанското законодавство, мерките и механизмите на стопанскиот систем и економската политика и утврдувањето на макроекономската и развојната политика, како и давање иницијативи за подготовки на законски и други прописи од областа на стопанството;
• обезбедување деловно-стручни услуги за потребите на членовите;
• давање стручни совети, информации и помош заради подобрување на резултатите на работењето на членовите на Комората, поттикнување на слободната бизнис-иницијатива, соработка и конкурентност;
• давање стручна помош на членовите на Комората во развојот на одделни дејности, усвојувањето на современи технологии и методи на работењето, поттикнување на истражувањата и развојот на техничко-технолошките достигнувања, унапредувањето на квалитетот и стандардите во производството и услугите сл.;
• делување на Комората, односно на облиците на организирање и работење во нејзините рамки како задолжително, неутрално место и форум за консултирање на бизнисот за сите прашања од интерес за стопанството;
• унапредување и промовирање на бизнис-климата во земјата на локално, регионално, национално и интернационално ниво;
• соработка со Владата, соодветните министерства и другите институции за сите прашања од интерес на стопанството или за одделни членови на Комората;
• усвојување и предлагање на усогласени мислења и ставови на членовите на Комората во врска со подобрувањето на условите за работење на стопанството;
• учество во утврдувањето на јавното мислење и политика за економските и системските прашања на локално, регионално и национално ниво;
• учество во меѓународните стопански институции, стопански комори и други асоцијации, во конципирањето и презентирањето на заедничките ставови по прашањата од меѓународен карактер, посебно економските прашања во рамките на Европската унија;
• поттикнување и  развој на стопанската соработка со странство, со посебна насоченост кон промоцијата на стоките и услугите, економската пропаганда, организирањето саеми и изложби, стопански делегации, учество во равивањето на надворешно-трговските работи и сл.;
• застапување на интересите на членките на Комората преку учество на претставници на Комората во комисии, совети, работни групи и други работни тела на локално, регионално, национално и меѓународно ниво;
• застапување на интересите на членовите на Комората по прашања од економско-социјален карактер;
• организирање и поттикнување соодветни облици за континуирано функционално образование и иновација на знаењата на раководните кадри, како и на другите стручни кадри и професионална надградба на стекнатите знаења преку организирање стручно оспособување - обуки, семинари, работилници и други начини на едукација;
• утврдување и негување на добрите деловни обичаи, развивање на деловниот морал и утврдување правила на деловното однесување на членовите на Комората во меѓусебните односи и во односите кон трети лица и на пазарот;
• давање стручна помош преку Арбитражата или преку други алтернативни начини за решавање на меѓусебните спорови меѓу членовите на Комората и на споровите со трети лица; 
• поддршка и давање препораки за членовите на Комората при воспоставувањето бизниси, особено со странство;
• вршење други работи од интерес за членовите на Комората согласно Законот за стопанските комори и Статутот на Стопанската комора на Македонија.

Прописи и акти:

• Закон за стопанските комори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011)
• Статут на Стопанската комора на Македонија
• Правила за организацијата и работењето на здруженијата и на регионалните комори во рамките на Стопанската комора на Македонија
• Правилник на Постојаниот избран суд –Арбитража при Стопанската комора на Македонија и Правила за трошоците во постапката пред Арбитражата


Годишни извештаи и програмски насоки на Стопанската комора на Македонија

Соопштенија:

• Соопштенија од активностите на облиците на организирање и работење и на другите форми на организирање во рамките на Стопанската комора на Македонија
• Соопштенија за бизнис форуми, саеми и други настани организирани од Комората во земјата и странство

Информации:

• SME Excellent Македонија – сертификат за деловно работење
• Сертификати за потекло
• Мислења и препораки
• АТА карнет
• Арбитража
• Центар за покровители
• Центар за едукација
• Центар за квалитет
• Европска мрежа на бизнис можности (Enterprise Europe Network)
• Проекти

Акти за членарина и надоместоци за услуги:

• Одлука за утврдување на основицата за пресметување и стапката на придонесот (членарината) за Стопанската комора на Македонија
• Тарифник за висина на надоместокот за услугите на Стопанскта комора на Македонија

Публикации:

• Бизнис Инфо
• Бизнис Огласник

Образец:
• Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер-pdf формат
• Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер-word формат

 

 

Заштита на личните податоци

ОФИЦЕРИ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

 

Одлука за именување офицери за заштита на лични податоци 2021.pdf

 

Стево Серафимов
офицер за заштита на личните податоци
Телефон: ++ 389 2 3244032, M. 072 236 484
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: stevo@mchamber.mk

Ана Стерјовска
офицер за заштита на личните податоци
Телефон: ++ 389 2 3244037
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: ana@mchamber.mk

 

Copyright © 2024 Сите права се задржани од EEN Македонија