info@een.mk
Македонија
Сите услуги на ЕЕН Македонија кон клиентите се бесплатни

Успешни приказни

Македонски институт и германски универзитет заедно аплицираа за проект

Соработка помеѓу македонски Институт и Универзитет од Германија е склучена како резултат на заедничко креирање и поднесување на истражувачки проект.

Соработката помеѓу овие две институции беше воспоставена кога македонскиот Институт се обрати до канцеларијата на Enterprise Europe Network во Скопје да им помогне да најдат соодветни партнери за поднесување на барање. Советникот од Македонскиот ЕЕН парнер, од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скоппје, им обезбеди поддршка и помош да направат профил за истражувачкиот проект и да добијат интереси од мрежните партнери.

Откако го видоа барањето на партнери, германскиот партнер на ЕЕН го идентификуваше Универзитетот како соодветен проектен партнер и изрази интерес за профилот. Овој интерес беше прифатен од Македонија и тие беа избрани за проектен партнер за заеднично поднесување на проектот.

Идејата на проектот е да се креира програма која што ќе се промовира како единствена во полето на управување и маркетинг, користејќи ги најсовремените трендови и вештини за да се успее во еден бизнис. Проектот беше успешно поднесен и оценет.

Успешна проектна апликација

Успешна проектна апликација беше поднесена кога македонски Институт и Европски центар за студии и иницијативи, невладина организација од Италија, ги здружија сопствените ресурси. Уште неколку други партнери им се приклучија на оваа иницијатива за поднесување на проект од страна на македонскиот Институт.

Македонскиот партнер поднесе ургентно барање на платформата на ЕЕН за барање на дополнителен партнер кој има искуство во менаџирање со настани. Италијанскиот ЕЕН партнер испрати интерес од страна на италијанска невладина организација и предложи партнерство што беше прифатено од страна на македонскиот партнер.

Главната цел на пароектот е да се развие иновативен тренинг со трансфер на знаење од искусни организации. Како резултат на заедничка работа од страна на овие две организации од Македонија и Италија, апликацијата за проектот беше успешно поднесена и евалуирана.

Истражувачки проект во евент менаџмент

Советникот од македонскиот ЕЕН партнер поднесе профил за барање на истражувачки институции, Универзитети или компании коишто имаат искуство во работење со истражувачки проекти. Партнерите требало да имаат искуство во спроведување на обуки и предавања. Секторите кои ги вклучувало ова барање виле евент менаџмент и маркетинг.

ЕЕН советникот од Велика Британија идентификувал неколку повици за проекти и барања на партнери за оваа компанија да се вклучи во ЕУ проект што довело до поврзување со македоснкиот партнер. Ова приднело за поголема поддршка која била обезбедена за клиентот да се стекне со нови можности за иновации и истражување.

Како резултат на заедничката работа помеѓу овие две органзиации од Македонија (Институтот) и Велика Британија (органзаиција за развој на човечкиот капитал) проектната апликација била успешно поднесена и евалуирана.

Поврзување за аплицирање за проект од програмата Хоризонт 2020

Македонски институт за истражување во областа на животната средина и градежништвото оствари соработка со Колеџ од Велика Британија и заеднички аплицираа за проект од програмата Хоризонт 2020.

Советниците од Enterprise Europe Network од Велика Британија  обезбедија поддршка во делот на пронаоѓање на партнерства преку мрежата ЕЕН, а со цел да се создаде конзорциум од повеќе партнери и заеднички да се аплицира со проектот. Понудата стигна и до канцеларијата на Enterprise Europe Network од Македонија кои одговорија на барањето и го направија поврзувањето со македонскиот Институт.

Освен овие две институции, конзорциумот опфати и други партнерства од индустрискиот и академскиот сектор обезбедувајќи експертиза за да одговори на потребите на проектот. Апликацијата за проектот беше успешно и позитивно оценета.

Постигнато стратешко партнерство за пристап до европските истражувачки програми со поддршка на Enterprise Europe Network

ИКТ секторот е еден од главните контрибутори кон иновациите и растот како на македонската така и на севкупната европска економија. Но воедно овој сектор се соочува и со низа предизвици, вклучувајќи ја и потребата за интензивирање на развојно-истражувачките активности на компаниите.
Една од компаниите во Македонија која своето работење и конкурентска предност ги заснова токму на развој на иновативна решенија е 4Virtus, компанија развивач на софтвер со експертиза во областа на веб решенија, мобилни апликации, „Интернет на нештата” решенија и дигитални маркетинг услуги. 4Virtus со добиени повеќе интернационални награди и признанија изминатите години, веќе се етаблира како пример за иновативна и успешна ИТ компанија во Македонија. Заради понатамошно искористување на иновативниот потенцијал и зголемување на активностите на странски пазари, 4Virtus е ценет клиент на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, една од 600те членки на најголемата мрежа за поддршка на МСП присутна во 66 земји - Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu/).  
„Ние им помагаме на МСП при комерцијализацијата на нивните иновативни решенија преку советодавни услуги, барање на странски партнери и пристап до програми за истражување и развој” – објаснува Александар Филипоски од Enterprise Europe Network во Македонија. На клиентите на мрежата им се нудат бројни услуги за поддршка вклучувајќи асистенција за учество во ЕУ проекти, посредување при наоѓање на странски деловни партнери за бизнис соработка, трансфер на технологии и истражувачки проекти, како и организирање на едукативни и б2б настани.
4Virtus со поддршка на мрежата во октомври 2015 година зеде учество на Брокерскиот настан SICILY4EXPO во Милано, Италија каде што оствари бројни средби со компании од различни делови на Европа. Една од компаниите беше и PFM SRL, италијанска компанија што делува на полето на е-учење, технологии за управување на знаење и семантички веб сервиси. Нивната средба во рамките на настанот беше само почеток на она што денес израсна во стратешко партнерство за пристап до европските фондови наменети за истражување и развој на МСП. Без претходно искуство во дадената област, 4Virtus побара од италијанската компанија да го предводи процесот за подготовка на проект, вклучувајќи и креирање на тим на соработници, а со кој заедно аплицираа во рамки на МСП Инструментот како дел од Хоризонт 2020, најголемата програма за поддршка на истражувањето и развојот во Европа.
„Благодарени на Enterprise Europe Network добивме можност да најдеме нов стратешки партнер кој ни отвори нови хоризонти во работењето. Претходно не размислувавме и не бевме целосно свесни за можностите за пристап до нови меѓународни пазари со поддршка на програмите на ЕУ”, изјави Игор Христов, основач и директор на 4Virtus.

Македонска и полска компанија остварија соработка

Македонска компанија која се занимава со производство на различни видови на ѓубрива оствари бизнис соработка со полска компанија која работи во областа на земјоделството. Двете компании заедно успешно основаа нова компанија во Полска што í овозможи на македонската компанија да ги понуди своите производи и да го зголеми производството.

„Благодарение на Enterprise Europe Network добив огромна помош да содадам меѓународно партнерство во Европа. Нивното искуство и советодавни услуги имаа посебно влијание да остварам контакт со компанијата од Полска. Заедно со полскиот партнер, ние формиравме нова компанија во Полска. Со тоа ние ќе можеме да ги регистрираме нашите ѓубрива во Полска“ – изјави сопственикот на македонската компанија.

„Морам да го изразам моето особено задоволство во врска со соработката со Enterprise Europe Network. Иако побарав еден совет, добив цел пакет на услуги што ги надмина моите очекувања“ – изјави менаџерот во полската компанија.